BJØRN EGGES HUS – VILLA GRANDE

Villa Grade er planlagt utvidet med Bjørn Egges hus

Bakgrunn

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter har tilhold i Villa Grande. Senteret ønsker å utvide sine formidlingsarealer og etablere nye temautstillinger.

Stortinget har vedtatt at Det Europeiske Wergelandsenteret skal samlokaliseres med HL-senteret. EWC får egne lokaler i nybygget.

Begge utbyggingsprogram er samlet i et skisseprosjekt for Bjørn Egges hus.

Konsept

Bygget er plassert på en del av tomten som er mest mulig uavhengig av antikvariske forhold. Bygget er også dempet i høyde og volum for å tilpasse seg det fredede Villa Grande på best mulig måte. Det er en intensjon at Bjørn Egges hus skal fremstå som et bygg med egenverdi, tilpasset HL-senterets og EW-senterets fremtidige virksomhet.

Miljøprofil

Bygget er planlagt og detaljert som et passivhus. Det er et kompakt bygningsvolum, delvis med sedum tak for ekstra drøyning av regnvann. Et lite kjølebehov er ivaretatt ved energibrønner, dette bidrar også til forvarming av friskluft.

 En del av prosjektet er utfasing av en eldre oljekjel. Denne planlegges erstattet med et pellets fyringsanlegg som i sin helhet plasseres under bakken.

LMR har vært prosjekteringsleder og arkitekt. Designprosessen har skjedd i nært samarbeid med Riksantikvaren, byantikvaren og brukergruppene.

Skisseprosjektet ble ferdigstilt for videreføring høsten 2010 med er foreløpig ikke videreført.


Huk Aveny, Oslo
2010
Statsbygg
ca 1.500 m2 nybygg