BYGDEBY BARDU

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. og Multiconsult AS seksjon 13.3 Landskapsarkitekter i tiden før arkitektfirmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Oppgaven har bakgrunn i Bardu kommune sitt ønske om å lage en samlet plan for fremtidsutviklingen i Setermoen tettsted som også danner grunnlag for en ny reguleringsplan for sentrum. Vårt firma ble engasjert til arbeidet etter en åpen tilbudskonkurranse.

Situasjon

Arbeidet omfattet de sentrale deler av Setermoen sentrum rundt hovedveinettet, forretningsområdet, rådhuset, kirken og forholdet til elven.

Bygdebyutvikling

Prinsippene for de estetiske retningslinjene er stedets egenart, miljøkvaliteter, helhetstanker, estetisk kvalitet og varige verdier. Stedet har fine kvaliteter i enkeltbebyggelse og naturområdet. De største utfordringene ligger i trafikkbildet og det kaotiske visuelle miljøet.

Vårt forslag til løsning er å sikre trafikkmønsteret ved å stramme opp gatestrukturen og rydde opp i parkeringsforholdene. Det skal satses på mærhet mellom elven, elveparken og sentrum. Viktige løsninger er tre kraftsentra rundt rådhusplassen, handelsstedet og en ny sentral park (Fogdens kilde).

I utviklingsplanen blir det pekt på forslag til detaljløsninger vedr gateklassifisering, gaterommets detaljering, bygningsvolumer, materialbruk etc.

Arbeidet resulterte i en utviklingsplan og utkast til formingsveileder for sentrum.

Videreføring

Ny reguleringsplan for planområdet er utført i egen regi av kommunen etter at planmyndigheter og kommunestyre har gitt sin tilslutning til utviklingsplanen.

Trafikksanering, hovedvei og de sentrale plassområdene er opparbeidet iht vårt planforslag, ferdigstilt til en storstilt åpning høsten 2013.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter i planprosessen. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med kommunen og landskapsarkitektene.

>> Lukk

Setermoen
2004
Bardu kommune
Multiconsult AS, seksjon 13.3 Landskapsarkitekter
100 daa