EIDSVOLL SENTRUM

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S.  og Multiconsult AS seksjon 13.3 Landskapsarkitekter i tiden før arkitektfirmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Eidsvoll kommune inviterte i 2004 til en åpen idékonlurranse om utvikling av Eidsvoll Sentrum – Sundet.

Eidsvoll kommune engasjerte vinnerne av konkurransen til å utarbeide en reguleringsplan basert på vinnerutkastet.

Reguleringsplanen

Planen tar utgangspunkt i eksisterende tettstedsstruktur og bebyggelse. Det tas spesielt hensyn til bevaring av historisk verdifull bebyggelse, landskap og miljø, gode trafikale løsninger og fremtidig byutvikling i et tettstedsperspektiv.

Det legges opp til en økning av antall boenheter i Sundet med muligheter for en trinnvis utbyggingsplan, samt en styrkning av handelsvirksomheten i sentrum i form av et gjennomarbeidet gatemiljø for fotgjengere og kjørende med etablering av torg og plasser. Ett av hovedgrepene er også å forbedre Eidsvoll sentrums forhold til elva Vorma, ved å etablere en elvepromenade gjennom store deler av sentrum.

Målet med reguleringsplanen er å styrke Sundet som kommunens sentrum og legge forholdene til rette for et fremtidig vitalt og levende tettsted.

Gjennomføring

Gjennom en fruktbar prosess har ulike deler av sentrum blitt vurdert i illustrasjonsplanen.

Reguleringsplanen er vedtatt i 2007 – i samme uken som det nye sentrumstorget med brygge og musikkpaviljong ble ferdigstilt og offisielt åpnet.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter og prosjektutviklere. Designprosessen har skjedd i nært samarbeid med kommunen og landskapsarkitektene.

>> Lukk

Eidsvoll
2005-07
Eidsvoll kommune
Multiconsult AS, seksjon 13.3 Landskapsarkitekter
2004, 1. premie i åpen arkitektkonkurranse
75 daa