SAMISK VGS KAUTOKEINO

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å prosjektere nybygg for Samisk videregående skole og reindriftskole i Kautokeino. LMR med prosjekteringsgruppe vant en tilbudskonkurranse om oppdraget. I 2012 ble det utredet nybygg og / eller ombygging av det eksisterende skolebygget. I løpet av skisseprosjektfasen ble det besluttet å videreføre prosjekteringen med et nybygg på en ubebygd tomt.

Skolen er den eneste statlige videregående skolen og har et samfunnsoppdrag spesielt for utdanning innen de samiske språk, reindrift og duodji. Elevene rekrutteres fra hele Sápmi.

>> Les mer

Situasjon

Skolen planlegges flyttet til en tomt ved siden av Kautokeino kulturbygg. Det er avsatt en tomt med byggeområde på en flat gresslette. Tomta omfatter også deler av et friområde med en av de viktigste snøscooterløypene og gangforbindelse til idrettsanlegget. Noen spredte boliger og et par mindre næringsbygg utgjør naboskapet på tomta som har vidt utsyn mot Kautokeinoelva og vidda omkring.

Regulering

Kautokeino kommune har utført en mindre endring av gjeldende reguleringsplan for tomta etter innspill fra dette prosjektet.

Planløsning

Skoleanlegget er utformet som et landskapsområde som dekker hele tomta der deler av området er innendørs og noe utendørs. Bygningen er et frittliggende, ovalt volum med et sentralt fellesområde der adkomst, kantine og bibliotek åpner seg mot en utvendig festplass. De samiske fag stråler radiært ut gjennom bygningskroppen med utendørs arealer for utstilling og prosjektarbeid: Design og håndverk (duodji), bygg og anlegg (samiske bygningsformer), restaurant og matfag (samiske mattradisjoner), naturbruk (reindriftskolen med eget slakteri).

Materialbruk

Bygget er kompakt og prosjektert som et passivhus med utvendig kledning av ubehandlet trespon. Samisk kultur og tradisjon har inspirert til bruk av elvegrus, naturstein (Náranaš‐geađgi ‐ Masi/ Norwegian Green kvartsitt, Alta skifer) og tre (bjørk, furu). Byggets interiør har farger fra lokal klestradisjon og innslag av skinn.

LMR har vært leder av prosjekteringsgruppen, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker (etter Plan- og bygningsloven). Alt arbeid er utført i nært samarbeid med bruker.

Prosjektet er ført frem til forprosjekt og avventer videre statlige bevilgninger.

>> Lukk

Bredbuktnesvegen 50C, Kautokeino
2013
Statsbygg
6.275 m2
ca 160 mill. kr. eks. mva. entreprisekost (forprosjekt)