VALLER VGS - OMBYGGING

Ombyggingsprosjektet ble igangsatt av skolen og AFK fylkeskommune for å øke elevkapasiteten og forbedre brannsikkerheten.

>> Les mer

Situasjon

Valler vgs består av en sammenhengende bygningsmasse bygget opp i 3 etapper med hver sin karakter. Hovedbygget, med en klasseromsfløy og en administrasjon- og fellesdel, ble oppført i 1937, og er tegnet av arkitekt Bryn og Ellefsen. Et lavere tilbygg i en etasje mot vest med bibliotek, kantine og spesialrom,ble oppført i 1991 og er tegnet av Egil Mørck arkitektkontor. Et nytt tilbygg i to etasjer pluss underetasje ble oppført i 1998 på nordsiden langs Brynsveien, tegnet av Arkitektgruppen lille frøen as. Samlet areal er ca 7160 m2 BTA, ombygget areal ca. 1310 m2.

Planløsning

Prosjektet omhandlet arealeffektivisering av eksisterende klasserom, etablering av lærerarbeidsplasser, grupperom, samt ombygging av kjemi-avdeling, kantine, klasserom og bibliotek i byggene fra 1937 og 1991.

Ombyggingens hovedfokus var å få bedre sammenheng og lesbarhet i vrimleområde i byggenes 1.etasje. Vrimleområdet binder sammen store deler av bygningsmassen, inklusive den sentrale trappen, idrettshall/scene, klasserom, kantine og bibliotek. Kommunikasjonen mellom rommene er forbedret med åpninger mellom bibliotek, grupperom og korridor.

Utforming og materialbruk

Eksisterende bygg har gitt føringer for materialvalg i detaljprosjektet. Samspillet mellom eksisterende og slemmet tegl samt eksisterende og nye overflater binder rommene sammen. Vrimleområdene, biblioteket, kantine og grupperom fikk et løft ved at eksisterende teglvegger ble slemmet, nye himlinger og vegger malt, og gulvbelegg byttet ut. Ny belysningsstrategi gir bedre lyskultur og fungerer både som retningsgivende og samlende. Material, innrednings- og belysningskonseptet ble utviklet i nært samarbeid med Kaels studio.

LMR ble engasjert av AFK eiendom som prosjekteringsleder, arkitekt og ansvarlig søker i gjennom alle prosjektfaser; mulighetsstudie/skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt (NS3420), anbudsprosess og utførelse. Alt arbeid er utført i nært samarbeid med generalentreprenøren i byggefasen.

>> Lukk

Brynsveien 46, 1338 Sandvika
2015
AFK Eiendom FKF
1.310 m2