title

Kunngjøring av reguleringsarbeid i Lillestrøm, Leiraveien bussanlegg - Planid 20/00701

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Leiraveien 12-14 i Lillestrøm kommune. Planleggingens formål er kollektivanlegg/næring. Eiendommen benyttes i dag til service- og oppstillingsplass for rutebusser. Hele planområdet som reguleres er på ca. 50,2 daa, omfatter eiendommer gnr/bnr gnr/bnr: 30/181, 30/255, 30/18, 30/183 og 30/279.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: LMR arkitektur as, Rosenkrantz’ gt 15, 0160 Oslo, tel: 23 31 12 50, lmr@lmr-arkitektur.no

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens hjemmeside: www.lillestrom.kommune.no/oppstart-av-planarbeid/

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Viken kollektivterminaler FKF og LMR-arkitektur as, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 414, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 08.05.2020.