title

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-1 og 12-8 kunngjøres med dette at AFK eiendom FKF igangsetter arbeid med detaljregulering for ny videregående skole i Ski sentrum. Området er regulert til sentrumsformål i områdeplanen for Ski sentrum. Adresser på planområdet er Kirkeveien 3 og 9-17, Brageveien 1, Rådhussvingen 7, Idrettsveien 10, m.m. og gårds- og bruksnummer er 134/24, 134/50, 134/91, 134/92, 134/93, 134/150, 134/314 m.m. Foreløpig planavgrensning fremgår av vedlagt kart. Den vil bli avklart som en del av planarbeidet. Hensikten med reguleringen er å støtte under sentrumsutviklingen i Ski med boligutbygging og etablering av gatetun og parker, samtidig som det tilrettelegges for en ny videregående skole med 1100 elevplasser og kulturelle sambruksfunksjoner med Ski kommune. Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.

 

Akershus fylkeskommune avholder åpent informasjonsmøte om planarbeidet den 28.02.18 på Thon Hotel Ski, kl. 18:30. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål. Møtet vil i tillegg annonseres på kommunens facebook- og hjemmeside.

 

Innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet samt spørsmål rettes til:

LMR arkitektur as, Rosenkrantz’ gt 15, 0160 Oslo, tel: 23 31 12 50, lmr@lmr-arkitektur.no

Eller til: AFK Eiendom FKF, Postboks 1193, Sentrum, 0107 Oslo, tel: 22 05 50 00, Postmottak@afk-eiendom.no. Frist for innspill er 19.03.18. Du kan se informasjon om saken på https://www.ski.kommune.no/ 

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og det blir vurdert hvorvidt merknader under varsel om oppstart kan / bør etterkommes. Planforslaget vil så førstegangs behandles av plan- og byggesaksutvalget (PBU) og legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før det annengangs behandles i PBU og endelig vedtas i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak kan påklages.