title

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Rud videregående skole. 


Hensikten med planarbeidet er å imøtekomme det store behovet Akershus fylkeskommune har for nye elevplasser ved å legge til rette for en yrkesarena på Rud videregående skole med plass til 1500 elever og 250 ansatte og utvidelsesmuligheter til ca. 945 elever i tillegg.


Viktige problemstillinger vil være knyttet til sambruk mellom andre nærliggende skoler, idrett og nærmiljø; en mer sammenhengende grønnstruktur, forbedring av gang- og sykkelforbindelser inne på planområdet og strukturering av skolens bebyggelse samt en definering av gode uteområder. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Planen utarbeides på vegne av Akershus fylkeskommune, AFK Eiendom FKF.

Spørsmål og merknader til planarbeidet sendes innen 17.januar 2017 og rettes til:
LMR arkitektur as
Rosenkrantzgt. 15, 0160 Oslo
Tlf. 23311250 / lmr@lmr-arkitektur.no / lmr-arkitektur.no /