title

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for Vestby videregående skole i Vestby kommune.

Formålet med planen:

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterend videregående skole og bygging av ny flerbrukshall tilhørende skolen. Skolen har i dag ca. 750 elever og 150 ansatte. Ny regulering skal legge til rette for økning til inntil 1200 elever og 240 ansatte.

Planområdet:

Planområdet er vist på kartet. Planområdet består av Viken fylkeskommunes eiendommer 12/29, 12/49, 12/117, 12/128, 12/120, 9/426. I tillegg består planområdet av hele eller deler av eiendommer 12/2, 12/35, 12/121, 12/22, 168/1, 9/2, 168/2, 9/4, 0/1, 12/13, 12/3.

Planområdet er en del av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum plannr. 0216. I gjeldende plan er området vist med feltnavn U1 og U2 med formål undervisning, samt V14, V24 og V25 med formål kjøreveg med tilhørende gang-/sykkelveg og grøntareal.

Eiendom 12/2, 12/35, 12/121 er medtatt for vurdering av om Noreveien skal omreguleres til gatetun uten gjennomkjøring over skoleområdet. Eiendom 9/4 og 9/426 er medtatt for vurdering av gjennomkjøring til eksisterende parkering og fremtidig boligområde på 12/48, og boliger i Noreveien og Soleveien. Eiendommene 168/1, 9/2, 168/2, 0/1, 12/13, 12/3, 12/2, 12/22 er medtatt for detaljregulering av Kroerveien og Haugveien.

Planens endelige avgrensning blir avklart som en del av planarbeidet.

Tiltakshaver og forslagsstiller:

Tiltakshaver er Viken Fylkeskommune og forslagsstiller er LMR arkitektur AS. Merknader sendes til LMR arkitektur AS v/Celine Maria Lund cml@lmr-arkitektur.no innen 16.12.2021.

Varsel om oppstart med planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er lagt ut på kommunens hjemmeside: https://www.vestby.kommune.no/hoeringer-og-kunngjoeringer.