PARKEN FJELLHAMAR

Illustrasjoner av Oxivisuals

Boligbygg inspirert av sydlandske landsbyer planlegges i det nye sentrumsområdet i Fjellhamar.

>> Les mer

Situasjon

Tomta ligger i overgan­gen mellom eksisterende småhusbebyggelse og det nye fortettede sentrum med høyere volumer. Vest for tomten ligger Kirkeparken, et planlagt rekreasjonsområde for Fjellhamars innbyggere. Bygningen inneholder 61 leiligheter av varierte størrelser og utleielokaler i underetasjen mot parken.

Utforming

Bebyggelsen er delt i to volumer med en diagonal passasje og to klart definerte uterom imellom. Uterommene muliggjør lysinnslipp fra to sider og fungerer som naturlig møteplass for beboerne. Det er lagt inn en leilighetstypologi tilnærmet rekkehus i to plan mot nord og øst, med egne markterrasser. Dette styrker hovedgrepets intensjon ved å tilføre hagebyens kvaliteter.

Utformingen er inspirert av sydland­ske landsbyer som på tross av høy tetthet likevel uttrykker en finmasket småskala. En oppbrytning av volumet er gjennomført ved vekselsvis å trekke fasadelivet ut og inn, samt ved å variere fasadenes farger.

Arealer for utleie er lagt henvendt mot parken sør og vest på tomten, under boligdekket. Arealene er fleksibelt utformet og kan romme ulike funksjoner, for eksempel hybelleiligheter, eldreboliger, barnehage eller fellesfunksjoner som svømmebasseng, badstue og treningsrom.

Konstruksjon og materialbruk

Bygningene planlegges med betong bærekonstruksjon som er kledd utvendig med flere typer tegl for å understreke og tydeliggjøre oppdelingen av volumene. Det benyttes forøvrig naturmaterialer som vedlikeholdsfritt tre på balkonger og på rekkehusene.

På tak legges det sedum for fordrøyning av vann på de laveste og solceller på de høyeste delene. På boligdekket brukes både heller, gress og regnbed for overvannshåndtering.

LMR har utviklet konseptet som beste prosjekt i et parallelloppdrag og har videreutviklet dette i nært samarbeid med utbygger. LMR er ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.

Prosjektstatus: Under bygging, planlagt ferdigstillelse 2023.

 

 

 

 

 

>> Lukk

Øvre Grønliveien 2-4-6, Fjellhamar
2019-
Olavsgaard Eiendom AS
Realbygg as