FENSALIR VIKINGTIDSMUSEET

Fensalir er et utkast i åpen arkitektkonkurranse om utvidelse av Vikingskiphuset i Oslo. Det fredede Vikingskiphuset skal beholdes og utvides for å gi plass til vikingskipene og et nytt museumskonsept for visning av vikingtiden.

 

>> Les mer

Situasjon

Fensalir er formet som ett museumsanlegg der tre nye hovedvolumer (samlinger, særutstill­inger, publikumsarealer) er knyttet sammen under et bølget skall som omkranser Vikingskip­shuset.

Fra Huk Aveny legges det opp til en tydelig adkomst til hovedinn­gangen. Forplassen trekkes ut og markeres med en bred over­gang. Sammenhengen med fjorden er vesentlig for relasjonen mellom museets innhold og vannet, og med tanke på adkomst fra Dronningen med Bygdøyfergen. Forbindelsen dannes gjennom åpne siktlinjer mot sjøen, og gjennom å trekke den grønne rab­atten i Huk Aveny videre mot museet. Som vikingene skal også besøkende til vikingtidsmuseet komme sjøveien. I vannspeilet ved hovedinngangen vises de viktigste reiserutene for vikingenes ferd gjennom Europa.

Plankonsept

Det nye museet er inspirert av tradisjoner der de nye fløyene fortolker vikingtidens byggeskikk, håndverk og kunst. Ovale former, buede forløp og bruk av tre står som en elegant ramme rundt utstillingene og innbyr med fleksible aktivitetssoner ute og inne, til opplevelser og nye formidlingsformer.

Osebergskipet er flyttet til nybygg slik at det blir i sentrum i de nye samlingene. Både Gok­stadskipet og Tuneskipet er godt synlig fra nybygget. Alle tre vikingskip har baugen mot krysningspunktet i Vikingskipshuset og kan sees bedre enn i dag fra minst tre sider. Osebergskipet kan sees både ovenfra og nedenfra. Ikongjenstander er plassert i lyse og klimatiserte omgivelser med god plass for besøkende. Hovedinngangen beholdes i Vikingskipshuset. De tre skipsfløyene beholdes som museets hjerte og formidler både vikingtiden og vikingskip.

Konstruksjon og materialer

I Fensalir er det lagt vekt på kjellerfrie løsninger plassert i trygg avstand fra Vikingskipshuset. Nybygget har underetasje i betong som danner fundamentet for et åpent utstillingsbygg. Dette er delt i tre hoveddeler med buehvelv av limtrebuer. De konstruktive buene er fundamentert tre meter fra Vi­kingskipshuset av sikkerhetshensyn. Konstruksjonen har utvendige, isolerte skall med trekledning. Skallene er trukket sammen og for­bundet med hverandre og Vikingskipshuset til en sammenhengende, bølgende form. Kledningen strekker seg og lener seg forsiktig inntil Arnebergs bygg. Uttrykket er inspirert av bordgangene på et skip.

Vinduer er integrert i kledningen som en del av stripe-mønsteret i fasaden. I enden av hver bygningsdel er det i tillegg en stor utskjæring i volumet som gir dagslys og nødvendig kontakt mellom museet og landskapet utenfor.

Vikingskipshuset tenkes restaurert og tilpasset ny bruk. Arnebergs hvite pussoverflater utgjør karakteristiske veg­ger i interiøret. Disse vil stå i vakker kontrast til nye innvendige over­flater som har store innslag av tre og transparente vegger, inspirert av vikingtidens materialbruk og ornamentikk. Utvendig er den samme kontrast mellom Arnebergs hvite puss og røde takstein og nybyggets naturstein sokler, mørke treoverflate og sink som beslag og vinduer.

Prosjektet er LMR sitt forslag i en åpen plan- og designkonkurranse.

Prosjektstatus: Konkurranseprosjekt, ikke bygget.

>> Lukk

Bygdøy, Oslo
2015
Konkurranse
11 870 m2 BTA