NORSK SKOGFINSK MUSEUM

Forslag til utforming av nytt Norsk Skogfinsk Museum.

>> Les mer

Situasjon

Museet foreslås plassert på den sørvestre delen av tomten slik at bygningen åpner seg mot adkomsten fra fylkesveien og gir en tydelig annonsering for forbipasserende. Foreslått plassering gjør at området langs elva kan bevares som en frodig naturtomt og flomsikringssone. Foran museumsbygningen opparbeides en åpen og inviterende forplass med god kontakt mot Finnetunet.

Utforming

Tomten er uten større høydeforskjeller og ligger langs elva. Tomtens karakter gjenspeiles i byggets langstrakte form. Bygningskroppen brytes opp for en tilpasning mot skalaen på øvrig bebyggelse i området. Retningsendringene definerer de ulike sonene i utearealene: Forplass mot sørvest, driftsinngang mot nordvest og amfi mot elva.

Alle programmets funksjoner er lagt på inngangsplanet. Publikumsfunksjonene ligger hovedsakelig på byggets sørside, henvendt mot forplassen og veien - som et naturlig første møte for besøkende. Utstillingsområdene ligger i forlengelsen av vestibylen, på byggets østside og henvendt mot elva og skogen. Kontorene og de driftstekniske funksjonene har sin tyngde på byggets nord- og nordvestre side.

Utstillingsarealene åpnes mot elva og skogen. Den skiftende utstillingen foreslås plassert nært resepsjonen for avgrensning og kontroll. Området for faste utstillinger ligger videre innover som et langstrakt areal parallelt med elva. Her får publikum kontakt med naturen og opplever skogens lys- og skyggespill gjennom fasadens vertikale elementer. I midten ligger det et mindre areal tilpasset videofremvisning, fotoutstilling eller utstilling av generelt lyssensitive gjenstander. Her kan publikum oppleve et mørkere og mer intimt rom, med assosiasjon til skogfinnenes mørke røykstuer.

Konstruksjon og materialbruk

Prosjektets målsetting er å benytte naturmaterialer i størst mulig grad. Utstrakt bruk av tre vil gi et lavt CO2-regnskap. Bygget har bærende konstruksjon av limtre, og tre benyttes i både eksteriøret og interiøret. Brent tre benyttes som utvendig kledning. Dette er en overflatebehandling som gir god værbeskyttelse, krever lite vedlikehold og har lang levetid. Overflaten gir også en assosiasjon til det skogfinske svedjejordbruket. Taket tekkes med sedum, som en referanse til skogfinnenes torvtak.

Prosjektet er LMR sitt forslag i en åpen idékonkurranse utlyst av Norsk Skogfinsk Museum.

Prosjektstatus: Konkurranseprosjekt, ikke bygget.

 

>> Lukk

Svullrya, Hedmark kommune
2017
Norsk Skogfinsk Museum
Konkurranse
1.200 m2