LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE - REGULERINGSPLAN

Utbygging av Lørenskog videregående skole

Akershus fylkeskommune har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030, og fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant utbygging av Lørenskog videregående skole med 350 elevplasser. Planforslaget skal legge til rette for ytterligere 300 elevplasser og en ny flerbrukshall.

LMR overtok som planrådgiver i 2018 og fullførte planarbeidet frem til politisk vedtak i 2020.

>> Les mer

Plankonsept

Planforslaget tar utgangspunkt i eksisterende bebyggelse der det etter flere studier er besluttet å legge til rette for utbygging nordvest for dagens bygg. Bebyggelsen i skoleanlegget skal være kompakt og henvende seg mot et langstrakt sentralområde med adkomst, opphold og aktiviteter. Sentralområdet er regulert som et gatetun og fremstår som en semi-urban plass med «shared space». Skolebygningene danner nordveggen i plassen mens kulturlandskapet åpner seg mor sør. Idrettsanlegg og idrettshaller ligger fritt i det grønne med innganger fra sentralområdet.

Adkomst er sikret med regulerte gang- og sykkelveier fra overordnet vegnegg helt frem til gatetunet. Som ledd i regionale føringer for mindre biltrafikk er dagens parkeringsområder redusert med bilparkering nærmere begrenset i utkanten av eiendommen.

Planen er knyttet til nærliggende reguleringsplaner med friområder og vegforbindelser i øst, der det også er hensynssoner for vernet landskap og helikoptertrafikk frem til nærliggende sykehus.

 

LMR har vært konseptutvikler og har bistått fylkeskommunen i avsluttende del av reguleringsarbeidet og vært arkitekt og reguleringsarkitekt frem til godkjent reguleringsplan.

 

>> Lukk

Sykehusveien 11, Nordbyhagen
2019
Akershus fylkeskommune, AFK eiendom FKF
Regulering
76, 38 daa, 29 000 m2 BRA