NY REGULERING KRINGSJÅ STUDENTBY

Kringsjå studentby ble regulert og bygd ut på slutten av 1960-tallet som en tidstypisk drabantby. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har som mål å bygge 4000 nye studentboliger i Oslo innen 2020. Ny regulering av Kringsjå vil gi mulighet for å bygge over 1500 nye boliger.

>> Les mer

Situasjon

Målet var å utvikle Kringsjå studentby til Friluftstudentbyen Kringsjå. Grepene som gjøres i planen:

• Etablere en tyngre bebyggelse mot Sogns­veien i øst og Norges idrettshøgskole i nord.

• Ett nytt signalbygg som markerer hovedinngan­gen og origo i studentbyen ved hovedatkomst fra T-banen.

• Utvide typologien av boliger og gi et rikere bomiljø.

• Forsterke atkomstområdet fra T-banen med fellesfunksjoner.

• Klargjøre hierarki i bevegelsesmønster og interne siktlinjer.

• Lekearealene i barnehagene reorganiseres for å få en klarere gangakse.

• Olav M. Troviks vei legges om på nord­siden av området for klarere trafikkløsning og en samlet studentby.

• Innføring av en markert grønnakse og utvikling av et hierarki i uterom for ulik bruk og intensitet.

Ny utbygging er hovedsakelig planlagt på eksisterende parkeringsplasser som i dag er overflødige. Disse grepene bryter opp drabantby-strukturen og gir ny identitet til studentbyen. Forsterkning av gangforbindelsene gjør studentbyen mer tilgjengelig for omgivelsene og nabolaget. Planforslaget gir mulighet for å bygge ca 1 650 studenthybler på 48 600 m2 og næringsareal på 4 800m2 BRA.

>> Lukk

Kringsjå, Oslo
2013-2015
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Studentby: Reguleringsplan
98,4 daa, 53 400 m2 BRA
Ca 12 mill.kr prosjektkostnad