NY REGULERING KRINGSJÅ STUDENTBY

Ny reguleringsplan for Kringsjå studentby.

>> Les mer

Bakgrunn

Kringsjå studentby ble regulert og bygd ut på slutten av 60-tallet som en tidstypisk drabantby. SiO har som mål å bygge 4000 nye studentboliger i Oslo innen 2020, denne reguleringen vil gi mulighet for å bygge over 1500 nye boliger på Kringsjå.

Situasjon

Utvikle Kringsjå studentby til Friluftstudentbyen Kringsjå

Grepene som gjøres i planen:

• Etablere en tyngre bebyggelse mot Sogns­veien i øst og NIH i nord.

• Ett nytt signalbygg som markerer hovedinngan­gen og origo i studentbyen ved hovedatkomsten fra T-banen.

• Utvide typologien av boliger og gi et rikere bomiljø.

• Forsterke atkomstområdet fra T-banen med fellesfunksjoner.

• Klargjøre hierarki i bevegelsesmønster og interne siktlinjer.

• Lekearealene i barnehagene reorganiseres for å få en klarere gangakse.

• Olav M. Troviks vei legges om på nord­siden av området for klarere trafikkløsning og en samlet studentby.

• Innføring av en markert grønnakse og utvikling av et hierarki i uterom for ulik bruk og intensitet

 

Ny utbygging er hovedsakelig planlagt på eksisterende parkeringsplasser som i dag er overflødig. Disse grepene bryter opp drabantby strukturen og fornyer identitet til studentbyen. Forsterkning av gangforbindelsene gjør studentbyen mer tilgjengelig for omgivelsene for naboskapet.

Planforslaget gir mulighet for å bygge ca1650 studenthybler på 48600 m2 og næringsareal på 4800m2 BRA.

>> Lukk

Kringsjå, Bydel Vestre Aker, Oslo
2013-15
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
98,4 daa