NY VGS I SKI SENTRUM - REGULERINGSPLAN

 

Akershus Fylkeskommune har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030, og fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant en ny videregående skole i Ski sentrum.

>> Les mer

Skolen er foreslått plassert i sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i tråd med areal- og transportplan (ATP), med god tilrettelegging for gående og syklende. Fylkeskommunen ønsker med tiltaket å bidra positivt til by- og tettstedsutviklingen i Ski. Den nye videregående skolen blir et ikke-kommersielt flerbruksbygg, med kommunale sambruksfunksjoner, som vil bidra til aktivisering av sentrum.

Bygningsmassen er planlagt for 1100 elevplasser og 200 ansatte i den videregående skolen, idrettshall, kommunal kulturskole, ballettskole og folkebibliotek.

Boliger

Boligene planlegges i tråd med Sentrumsplanens formål for nord-østre del av planområdet. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med tomtenes hjemmelshaver, Kirkeveien Utbyggingsselskap AS, på bakgrunn av Sentrumsplanens krav om felles planlegging for område innenfor hensynssone H810_4.

Plankonsept

Hensikten med reguleringen er å understøtte sentrumsutviklingen og tilrettelegge for ny videregående skole i Ski sentrum, lokalisering av kommunale tjenester og sambruksfunksjoner med Ski kommune. Samtidig legges det opp til boligutbygging og etablering av gatetun og grøntarealer innenfor planområdet.

Det er i den vedtatte detaljreguleringen lagt opp til et gatetun som forbinder deler av sentrum fra øst til vest. Gatetunet er prioritert gående og syklende, og skal i tillegg til kommunikasjon fungere som uteplasser og oppholdssoner for skolen og de kommunale arenaene. På tvers av gatetunet krysser to blå/grønne soner som skal tilføre sentrum grøntarealer og ivareta overvannsproblematikken i området.

Løsningen med gatetun og blå/grønne akser deler opp reguleringsområdet i kvartaler som er iht til sentrumsplanen i form av størrelser og volumer.

All trafikk av kjøretøy skal fra Kirkeveien og ned i en offentlig tilgjengelig garasje med 200 oppstillingsplasser. Garasjen tilknytter tilstøtende parkeringsanlegg til felles adkomst og skaper med det et bilfritt område.

Det er i reguleringen lagt opp til at alle sambruksfunksjoner mellom Ski kommune og ny vgs skal skje på gateplan, slik at det blir tilgengelig for Ski sin befolkning og besøkende.

Mulighetsstudier

Det er i prosessen utarbeidet 4 mulighetsstudier for ny vgs i Ski sentrum.

Studiene har belyst forskjellige aspekter som en del av reguleringsarbeidet. Etter hvert som reguleringen og programmeringen har spisset seg har dert vært behov for å belyse nye aspekter og løsninger for den nye skolen. Mulighetsstudiene har belyst plassering, volumer, forhold til eksisterende bygg og sentrumsplanen til Ski kommune, tomtevalg, arealprogram, og økonomi.

 

LMR har vært konseptutvikler og har bistått fylkeskommunen i hele prosjektfasen og vært arkitekt og reguleringsarkitekt frem til godkjent reguleringsplan.

>> Lukk

Kirkeveien og Rådhussvingen, Ski
2019
Akershus fylkeskommune, AFK eiendom FKF
Videregående skole: Reguleringsplan, mulighetsstudier
22,3 daa, ca 16 000 m2
Ikke oppgitt