REGULERINGSPLAN BOTSPARKEN

Planarbeidet ble igangsatt som en følge av byggeprosjektet for den nye sentralarresten for Oslo politidistrikt.

>> Les mer

I den tidligere reguleringsplanen var hele området som omgir politihuset regulert til tomt for offentlig bygning. Selv om den nye arrestbygningen skulle oppføres på et tomteareal regulert til formålet, utløste byggeplanene reaksjoner både lokalpolitisk og blant beboere i nærområdet.

Arealer disponert av Oslo fengsel ble avgitt og opparbeidet som friområde i et omfang tilsvarende arrestbygningens grunnflate. De allerede parkmessige opparbeidete arealene mellom politihuset og Botsfengselets allé og fengselsmuren ble omregulert til friområde. For en sone langs politihusets sørfasade ble opprinnelig reguleringsformål opprettholdt, med tanke på ivaretakelse av framtidige behov for sikringstiltak mot bygningen.

Som resultat av planarbeidet er et sammenhengende areal rundt Botsfengselet sikret som friområde. En parkeringsplass for Oslo fengsel med størrelse tilsvarende arrestbygningens grunnflate er avstått og tillagt friområdet. Arealene rundt arrestbygningen ble opparbeidet parkmessig.    

Situasjon

Planområdet utgjør en del av det store tomtearealet som ellers består av Oslo fengsel og politihuset i Oslo. Området ligger i bydel Gamle Oslo og grenser mot Grønlandsleiret og Åkebergveien. Tilstøtende bystruktur er preget av konsentrert boligbebyggelse og sentrumsfunksjoner. Botsparken representerer et tiltrengt opphold i den kompakte bystrukturen.

Terrenget faller svakt mot sørvest og er preget av store og verdifulle trær og opparbeidet plenareal. Særlig de mest solrike delene av grøntområdet utgjør et verdifullt rekreasjonsareal i bydelen. Botsfengselets historiske bygningskultur oppleves fra parken. Arealet mot nord grenser mot boligkvartaler og benyttes av turgåere. Det er opparbeidet en lekeplass overfor moskéen i Åkebergveien. Parken benyttes som gjennomgangsvei mellom nedre Tøyen og Gamlebyen.  

>> Lukk

Grønland, Oslo
2007-09
Statsbygg
16,6 daa