RUD VIDEREGÅENDE SKOLE - REGULERINGSPLAN

Akershus fylkeskommunens ambisjon om å utvikle den videregående skolen på Rud til en kultur- og yrkesarena for videregående opplæring utløste behovet for en ny reguleringsplan.

>> Les mer

Nåværende situasjon

Nåværende skole har i dag 750 ordinære elevplasser, samt kapasiteter innen voksenopplæring og teknisk fagskoleutdanning. Skoleanlegget ligger på Haugersletta, et stort landskapsdrag langs Sandvikselva med slakt fall mot sør. Sletta begrenses av Kirkerudåsen mot vest og Kolsåstoppen mot øst. Det åpne landbruksarealet er gradvis tatt i bruk til næringsbebyggelse, offentlige bygninger, boliger og infrastruktur. Skolen grenser mot Bærum idrettspark, Hauger ungdomsskole samt Rosenvilde og Dønski videregående skoler.

Mot sør avgrenses planområdet av Dælibekken, som renner på tvers av sletta til utløpet i Sandvikselva i vest.

Nåværende skoleanlegg er oppført i flere byggetrinn i opptil tre etasjer og framstår med et industrielt preg. Noen av bygningene forutsettes revet, mens øvrige trenger oppgradering. Tomteutnyttelsen er lav og utbyggingspotensialet begrenses av en fotballbane sentralt plassert på skolens område.

Hovedtrekk i planen

Planen legger opp til en mest mulig konsentrert bebyggelse, med nybygg tilknyttet den mest verdifulle delen av nåværende bygningsmasse langs planområdets avgrensning mot sørvest. Bebyggelsens høyder avtrappes fra fem etasjer mot nord til to etasjer mot sør og øst.

Full utbygging av skolen betinger at fotballbanen må etableres på nytt langs planområdets avgrensning mot nordøst.

Begrensingen av byggearealet mot nordøst åpner for et allment tilgjengelig grøntdrag gjennom planområdet, fra Hauger skolevei og idrettsparken i nord til turstien og naturområdet langs Dælibekken i sør.

Størrelse og kapasitet

Planområdet omfatter et areal på 60 dekar. Planen gir mulighet for 49.000 m2 bebyggelse inkludert nåværende bygninger, dimensjonert for et framtidig elevtall på opptil 2100 elever og 350 ansatte.

Kommunestyret i Bærum vedtok planen i februar 2018.

>> Lukk

Rud, Bærum
AFK Eiendom FKF
Reguleringsplan
Planområde: 60 dekar, bebyggelse: 49.000 m2
Ca 0,9 mill.kr eks.mva