SKOLESTRUKTUR FREM MOT 2030

For å møte fremtidig befolkningsvekst er det forventet behov for ca 4500 nye elevplasser i de videregående skolene i Akershus. Dette prosjektet utgjør den arkitektfaglige delen av en politisk sak som er fremmet for Fylkestinget i Akershus.

>> Les mer

Prosjektet

Akershus fylkeskommune har i dag 34 videregående skoler i fylket og mange av dem er fullt utnyttet med hensyn til antall elever. Prosjektet «Skolestruktur i et 20-års perspektiv» har som formål å utarbeide et forslag til hvordan den forventede elevtallsveksten kan løses og i tillegg utarbeide en fremtidig ny skolestruktur, med forslag om fordeling av utdanningsprogram.

20 av skolene har gjennomgått en grundig analyse, mens de resterende er enklere behandlet. Skoler hvor det er foretatt en grundig analyse er skoler som ligger i sentrale områder med stor befolkningsvekst, god kommunikasjon og med tomter for muligheter til utvikling. Målsettingen er å redegjøre for innpassing av nye elevplasser på de eksisterende skolene, evt supplert med etablering av nye skoler. 

Skolebruksanalysen

For hver skole er det foretatt en tomteanalyse og vurdert reguleringsmessige konsekvenser for utvikling av eiendommen. Skolens arealer er vurdert opp mot utdanningstilbud og elevtall.

Ut fra erfaringstall er det programmert en fremtidig skole basert på de prosjektmål som er satt.

Det er deretter foretatt en romanalyse for å kartlegge innpassing av nytt romprogram i eksisterende lokaler. Alle hovedtyper rom er vurdert: Undervisningsrom (yrkesfag og teorifag), fellesfunksjoner (auditorium, kroppsøving, kantine, bibliotek), ledelse, administrasjon, lærerarbeidsplasser, driftsarealer, tekniske rom og utendørsanlegg.

Hver skole er vist med en anbefalt fremtidig løsning som redegjør for fremtidig rombehov og konsekvenser for bygningsmassen (riving, ombygging, nybygg).

LMR har utført den arkitektfaglige delen av prosjektet i samarbeid med fylkeskommunens Avdeling for videregående opplæring. Sammen med fylkeskommunens prosjektleder har LMR bidratt med å formulere den politiske saken.

>> Lukk

Varierende, Akershus
2014
Akershus fylkeskommune
Utviklingsplan for videregående skoler i Akershus
95.000 m2 ombygging/nybygg
2.650 mill.kr (estimert)