VESTGRENSA STUDENTBY - NY REGULERINGSPLAN

Vestgrensa studentby ønskes utvidet innenfor eksisterende tomt. Forslaget innebærer en økning med ca. 390 boligenheter tilsvarende ca. 470 hybelenheter i en bygningsmasse på ca. 12 700 m² BRA over bakken.

>> Les mer

Planområdets nordside ligger eksponert mot motorveien Ring 3. For å sikre gode uteoppholdsarealer og boforhold er det utarbeidet et konsept for støyskjerming som integreres i arkitekturen: En kombinasjon av grønn struktur med beplantning og transparente skjermvegger. Med fellesfunksjoner plassert mot motorveien gjør dette at ny bygningsmasse fungerer støyskjermede og er et positivt og fargerikt bidrag til området.

Grepene som gjøres i planen:

- Totalt 5 nye bygninger på 4-6 etasjer.

- Plassering av nye bygninger på dagens kunstgressbane som i dag er regulert til idrettsanlegg.

- Ny bebyggelse skal forholde seg til retningene i eksisterende bygningsmasse med en variert layout av bygninger og utearealer.

- Det eksisterende atkomsttorget utvides og tydeliggjøres. Det skal fungere som en forbindelse mellom de nye studentboligene, eksisterende studentby og Domus Athletica.

- Det legges til rette for service- og fellesfunksjoner i første etasje tilknyttet atkomsttorget og uteområdene.

- Støyskjermingstiltak mot motorveien er planlagt for å sikre gode uteoppholdsareal og boforhold, der selve bygningsmassen fungerer som støyskjerming.

Planforslaget ble trukket tilbake av oppdragsgiver før politisk behandling.

LMR arkitektur er fagkyndig med ansvar for utarbeidelsen av reguleringsforslaget og koordinering av alle ytelser til et komplett planforslag.

>> Lukk

Trimveien 4, Oslo
2014 (regulering), 2016 (nybygg)
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Studentby: Reguleringsplan
Planområdet totalt 31 529 m²