VESTGRENSA STUDENTBY - NY REGULERINGSPLAN

Ny reguleringsplan Vestgrensa Studentby

>> Les mer

Vestgrensa studentby skal være en utvidelse av eksisterende studentby. Forslaget innebærer en økning med ca. 390 boligenheter tilsvarende ca. 470 hybelenheter (HE) i en bygningsmasse på ca. 12700 m² BRA over bakken.

Planområdets nordside ligger eksponert mot motorvei Ring 3. For å sikre gode uteoppholdsareal og boforhold er det utarbeidet et konsept for støyskjermingstiltak som integreres i arkitekturen: En kombinasjon av grønn struktur med beplantning og transparente skjermvegger samt fellesfunksjoner mot motorveien, gjør at hele bygningsmassen fungerer støyskjermede og er et positivt og fargerikt bidrag til området.

Grepene som gjøres i planen:

- Totalt 5 nye bygninger på 4-6 et. 

- Plassering av nye bygninger skal være på dagens kunstgressbane regulert til idrettsanlegg.

- Ny bebyggelse skal forholde seg til retningene i eksisterende bygningsmasse, der det etableres variasjon av bygninger og utearealer.

- Det eksisterende atkomsttorget utvides og tydeliggjøres, og skal fungere som en forbindelse mellom de nye studentboligene, eksisterende studentby og Domus Athletica.

- Det legges til rette for service- og fellesfunksjoner i første etasje tilknyttet atkomsttorget og uteområdene.

- Støyskjermingstiltak mot motorveien ring 3 er planlagt for å sikre gode uteoppholdsareal og boforhold, der selve bygningsmassen fungerer som støyskjerming.

LMR arkitektur er fagkyndig og har ansvar for utarbeidelsen av reguleringsforslaget og koordinering av alle ytelser til et komplett planforslag.

Planstatus: Innsendt planforslag for endelig politisk behandling.  

>> Lukk

Trimveien 4, Oslo
Pågående
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Reguleringsplan
Planområdet totalt 31 529 m²