AHO SØRFLØY - OMBYGGING

Eksisterende sørfløy i Maridalsveien 29 har gjennomgått en ombygging for å inngå i undervisningsarealene for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

LMR arkitektur as har vært ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende.

>> Les mer

Situasjon:

Nåværende bebyggelse i Maridalsveien 29 ble oppført i 1938 som verksteder og lager for Oslo Lysverker, tegnet av Byarkitekten i Oslo. Statsbygg er i dag eier av eiendommen. Bebyggelsen er kommunalt listeført.

Bortsett fra sørfløyen i anlegget har bygningsmassen etter omfattende ombygginger rommet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) de siste 20 årene.

Utforming:

Sørfløyens bruttoareal på vel 2.200 m2 er fordelt på kjeller og tre etasjer. Sørfløyen danner sammen med hovedfløyen langs Maridalsveien en portal inn til anlegget, knyttet sammen i øverste etasje. Bygningene er oppført i funksjonalistisk stil, med teglforblendete fasader og store vindusflater.  

Høyskolens behov for nye undervisningsarealer utløste en ombygging av sørfløyen. Oppdraget for Statsbygg omfattet utvikling av løsninger for skolen i et forprosjekt. Forprosjektet dannet grunnlag for søknad til bygningsmyndigheten og inngikk dessuten i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Arbeidsgrunnlaget for utførelsen ble utarbeidet for totalentreprenøren. Utvendige arbeider som følge av ombyggingen er avklart i dialog med Byantikvaren.

Det er etablert åpne, gjennomlyste arbeidsområder for studenter i 2. og 3. etasje, med tilhørende birom. I 1. etasje er Statsbyggs driftsarealer ombygd og det er innplassert et verksted for lettere arbeider som skolen disponerer. Kjellerarealer er benyttet til tekniske rom. Bygningen og de ulike sonene i bygningen er adgangskontrollerte.

Før ombyggingen var ikke sørfløyen utstyrt med luftbehandlingsanlegg. Implementering av tekniske anlegg og installasjoner innebar krevende avklaringer med totalentreprenørens rådgivere. Tekniske føringer montert til dekkenes underside er eksponerte, men visuelt dempet med en konsekvent belysningsplan. Ved å unngå nedforinger opprettholdes romhøyde og dagslystilgang, samtidig som en slik løsning er i tråd med skolens uttrykk for øvrig samt bygningens opprinnelige funksjon som vikleverksted.

Ny, innvendig rømningstrapp fra 2. etasje samt utvendig, universelt tilpasset atkomst til driftsarealene inngikk i ombyggingen. Innvendige overflater er opparbeidet eller restaurert og overflater er gitt nye farger.   

Forprosjekt ble levert i 2015 og bearbeidet i 2017. Ombyggingen ble ferdigstilt i 2018.

>> Lukk

Maridalsveien 29
2015-2018
Statsbygg
2200 BTA
30 MNOK