NORDNORSK KUNSTMUSEUM – OMBYGGING OG REHABILITERING

Den gamle post- og telegrafbygningen i Tromsø er oppført i 1917 i nybarokk stil. Bygningen ble på begynnelsen av 1970-tallet ombygget for Troms politikammer og fungerte som lokaler for politiet til de flyttet ut i 1996.

Oppdraget omfattet om- og tilbygging av arealene i 1. og 2. etasje, samt ombygging av deler av kjelleren og 3. etasje for Nordnorsk Kunstmuseum. Arealer i øvrig del av bygningen var ikke omfattet av ombyggingen i 2000-02.

>> Les mer

Situasjon

Museet har en svært sentral plassering, med fasade mot Kirkegata og fløyer mot Kaigata og Sjøgata. Hovedfasaden vender ut mot Roald Amundsens plass.

Utforming

Et av hovedmålene med prosjektet har vært å ta vare på og framheve byggets arkitektoniske kvaliteter. Den vakre og verdige bygningen har en spesielt eksponert beliggenhet i byen. Museets fellesfunksjoner med informasjon og salg er innpasset i 1. etasje. I tillegg rommer etasjen utstillingsarealer. Foredragssalen/utstillingsrommet i tilbygget har dobbel høyde.

2. etasje rommer utstillingssaler, mens museets administrasjon disponerer del av 3. etasje. Museet har seinere tatt i bruk øvrige deler av disse etasjene.

Kjelleren er ombygget til varemottak, magasiner, verksteder og andre birom.

Bygningens konstruksjon er generelt forsterket og opprustet til gjeldende standard. Vinduer og dører er skiftet ut og inngansgpartiet er tilpasset ny bruk. En rekke vegger er revet, slik at museets behov for tjenlige utstillingslokaler blir ivaretatt. Et tilbygg er oppført i den tidligere bakgården. Alle tekniske anlegg er nye.

Fredning

Byggets eksteriør er fredet i 2018, kfr Landsverneplanen for kulturdepartementet. 

Prosjektet ble gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Sjøgata 1, Tromsø
2000-02
Statsbygg
1.770 m2
41 mill. kr. inkl. mva