SIKRINGSTILTAK REGJERINGSKVARTALET

Sikker teknisk infrastruktur i Regjeringskvartalet (STI)

Statsbygg har vært tiltakshaver på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. STI er det første store byggetiltaket i regjeringskvartalet etter 2011. Oppdraget omfattet råbyggsfasen. Råbygget er tilrettelagt for å ivareta behovet for sikker teknisk infrastruktur i det nye regjeringskvartalet og er forberedt for innplassering av sivile situasjonssentre.

>> Les mer

Utforming

Bygningen er oppført under terreng og forutsatte riving av S-blokken og tilstøtende brukonstruksjon. Byggearbeidene utløste også omlegging av kommunalt VA-anlegg og ombygging av brannstasjonen på Arne Garborgs plass.

Bygningen er utformet for å inngå i det nye regjeringskvartalet. Spesielle krav ligger til grunn for dimensjonering av bærende konstruksjoner og utførelsen av tekniske anlegg.

Konstruksjon og materialbruk

Råbygget er utført som en vanntett betongkonstruksjon. Grunnarbeidene utløste omfattende håndtering av svartskifer med tilhørende vanntetting av bergrom.

Strenge krav til sikkerhet mot ytre påvirkninger er lagt til grunn ved prosjekteringen av barrierer.

>> Lukk

Regjeringskvartalet, Oslo
2013-2019
Statsbygg