BOLIGOMRÅDE SVENDSTUEN

Boligrådmannen i Oslo (byggherren) ønsket en bebyggelse med frittliggende boliger, som  skulle fremtre som en konsentrert småhusbebyggelse. Tomten var et kupert sydvendt skogterreng med stor landskapsmessig verdi, som ble en viktig del av prosjektets utforming. Boligene har en tidløs og moderne karakter, noe som fremdeles gjør de attraktive. Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as. 

>> Les mer

Bakgrunn

Prosjektet var initiert som erstatningsboliger for familier som måtte omplasseres på grunn av byggeprosjekter andre steder i Oslo.

Eiendommen er et skogbevokst høydedrag eid av Oslo kommune der bevaring av vegetasjon var en viktig premiss. Opprinnelig reguleringsplan forutsatte tradisjonelle rekkehus. Byggherren ønsket en bebyggelse med frittliggende boliger i et mønster som konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden ble derfor endret til U=0,24.

Situasjon

Tomten var et kupert skogsterreng med noe fjell i dagen, bevokst med store furutrær. Bebyggelsen er lagt på tre sider rundt et felles, sentralt friområde. Dette er direkte knyttet til Nordmarkas turveisystem. Hvert hus har egen, avskjermet tomt på 300-350 m2.

Tomtene er adskilt fra adkomstveien med murer/beplantning, og hvert hus danner med sin vinkelform vegger i de private hager.

Det er fire forskjellige hustyper med knappe pulttaksformer i en/to etasjer. Området har et variert uttrykk, samtidig som former og materialer skaper en sterk identitet i boligområdet.

Konstruksjon

Støttemurer og grunnmurer er i betong. Husene har bærende yttervegger i tre med bruk av noe limtre i konstruksjonen. Utvendig er husene panelt og beiset med tjærebeis. Det er sorte bølgeplater på taket. Vinduer og dører er malt. Innvendig fremtrer boligene med mange furupanelte flater.

Kulturminne

Bygningene på Svendstuen og hele utendørsområdet har vernestatus og er kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste.

https://arkitektur-n.no/prosjekter/svendstuen-oslo

>> Lukk

Kristianiasvingen, Oslo
1974
Boligrådmannen i Oslo
14,8 daa, 23 hus a 155-160 m2 BTA nybygg