ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - BYGG A

Oppføring av nybygg A og ombygging av bygg B med tilhørende utearealer er en del av en større utvidelse av Ås videregående skole til 1500 elevplasser fordelt på syv utdanningsprogram.

>> Les mer

Situasjon

Forslaget forsterker Ås vgs som en skolepark og et grønt storkvartal, i tråd med den framtidige utviklingen av Ås sentrum. Bygg A plasseres som en skjerm mot nord og styrker skolegården som sentral uteplass mot sør. Nye akser og siktlinjer tar utgangspunkt i eksisterende linjer gjennom kvartalet. Målet er at det vil bli naturlig og attraktivt å legge spaserturen innom skoleparken samtidig som det skapes sammenheng med øvrige gangarealer i Ås sentrum.

Utforming

Bygg A får en hovedadkomst i nord, tett på gang- og sykkelveier i sentrum, og en hovedadkomst fra sør, skoleparken. Bygg A og B knyttes sammen med bygg C gjennom «det sentrale trapperommet» i alle tre etasjer. Dette er en ny vestibyle som knytter sammen flere gulvnivåer og nye innganger. To store sitteamfier deler spisearealet slik at det skapes arealer med forskjellig takhøyde og karakter og dermed ulike steder det er lett å trives.

Kantine og festsal i bygg A og B er knyttet opp mot både mot skoleparken og et vestvendt uteamfi. Uteservering i to uavhengige, særpregede grønne soner gir forskjellige typer opplevelser.

TO-avdelingen er plassert i én etasje på bakkeplan. Dette gir en enklest mulig hverdag for alle ansatte og elever i TO og de beste mulighetene for god kontakt ute/ inne. Undervisningen i studiespesialisering er plassert mest sentralt i 2. etasje, mens helse- og omsorgsfag er samlet litt mer avskjermet i 3. etasje.

Konstruksjon og materialbruk

Bygg A er plassert og utformet med inspirasjon fra dagens skoleanlegg. Prosjektet fortolker karakter, materialbruk og fasadeuttrykk til et nytt og moderne sentralbygg med åpenhet og inviterende læringsmiljø for fremtidens elever.

Ved bruk av flate dekker (hulldekker i betong og stål deltabjelker) oppnås en brutto etasjehøyde antatt 4,3 m. Med bruk av stålsøyler oppnås den mest åpne og fleksible etasjeplanen med kun en søylerekke. Ny paviljong vest for bygg B bygges som en trekonstruksjon.

Øverste del av bygg A får platekledning type rødfarget treplate for utvendig bruk lagt i forbandt. Nederste del, sidefløyene og inntrukken vegg mot sør får vedlikeholdsfri tre-/ platekledning i lys/hvit farge lagt i forbandt. Det er innvendige overflater i tre (klarlakkert/ ubehandlet lyst tre som bjørk, lønn, hvittet gran) på store områder i bygget.

Bygg A styrker skolens miljøsatsing med miljøvennlig materialbruk og detaljering. Bygget får dokumentert gode dagslys­forhold, lavt klimagassutslipp og BREEAM-sertifisering.

LMR har vært ideutvikler og arkitekt for totalentreprenør med løsningsforslag i tilbudskonkurranse. Prosjektet er ikke gjennomført.

>> Lukk

Gamle Hogstvetvei 9, Ås
2019
Akershus fylkeskommune
Ruta as
Konkurranse
6.200 m2 BTA