RUD VIDEREGÅENDE SKOLE

Den eksisterende videregående skolen skal suppleres med nybygg, der hovedmålet er å skape et «samlende skoleanlegg». Skoleanlegget skal fungere som en yrkes- og kulturarena, med mulighet for sambruk mellom de ulike fagene samt det lokale nærmiljøets idretts-, næring- og kulturliv. Skolen har i dag ca. 770 elevplasser med utvidelse til 1300 elever.

>> Les mer

Utforming

For å oppnå hovedmålsettingen om «et samlende skoleanlegg» mener vi at en sterk kontakt mellom ny og eksisterende bygningsmasse er en absolutt forutsetning for å lykkes. I dette legger vi tilstrekkelig romlig, logistisk og programmatisk forbindelse. De planlagt bevarte byggene danner en delvis sammenhengende bygningsmasse vest på tomten. Et nytt volum, øst for dette og parallelt orientert gir en optimal mulighet for en sterk og selvforklarende tilknytning mot eksisterende anlegg. Det eksisterende hovedbygget rommer alle programfag for de fleste utdanningspro­grammene, det ligger også i nærhet til eksisterende adkomstområde som vi i hovedsak opprettholder plasseringen av og supplerer med to nye.

Mot det eksisterende hovedbygget anser vi det derfor som viktig å etablere den primære tilknytningen mellom nytt og gammelt. Ved å videreføre det eksisterende byggets in­terne logistikk blir forbindelsen sterk, jevnbyrdig og lett lesbar. Mel­lombygget utformes som et 3. etasjes åpent, transparent atrium. I forbindelse med dette legges alle skolens fellesfunksjoner.

Det åpne atriet henvender seg mot tre adkomstområder og bidrar med dette til å knytte sammen, styrke og definere disse - både som utendørs kommunikasjons- og oppholdsarealer. Atriet introduserer samtidig felles nøkkelfunksjoner og den overordnede logistikken i an­legget.

For å ha en mest mulig aktiv fasade mot attraktive utearealer er id­rettshall lagt i 4 etasje. Blackbox og det store auditoriet er lagt mot Hager Skolevei i nord, her vil et roligere fasademotiv bidra til å under­dele de store volumene. Øvrige tunge og lukkede funksjoner er lagt sentralt i brede bygningsvolumer.

Det er ellers store vinduer i fasaden for å ivareta dagslys, trivsel og utsikt. Dette gir en levende fasade hvor skolens aktivitet synliggjøres og inngår som motiv.

 

Arkitektonisk uttrykk

Løsningsforslagets konsept og prinsippet om jevnbyrdighet mellom gammelt og nytt anses underbygget av et rent, nøkternt og behersket utrykk. Komposisjonen er bestående av volumer i størrelse og med motivuttrykk som har sin like i eksis­terende bygningsmasse.

Idrettshallen på toppen utgjør den største høyden i anlegget. Idrettshallen, som en funksjon for alle skolens elever, under­streker viktigheten av underliggende arealer og øvrige fellesfunksjoner. Høyden og massiviteten mot veien bidrar også til å signalisere at Rud VGS er en betydn­ingsfull institusjon, og spiller godt mot bygningsvolumene som utgjør Bærum idrettspark. Volumene nedtrappes mot sør og avsluttes i en felles takterrasse. Likeledes avsluttes anlegget mot øst i en nedtrapping og felles takterrasse. Dette er i tråd med reguleringens intensjon og gir, på tross av en relativt stor samlet størrelse, gode solforhold og en rolig og dempet fremton­ing i et ellers flatt landskapsdrag.

Motivene i fasaden er regulære, slik den også er å lese i eksisterende fasader. Fa­sadematerialet er hovedsakelig tenkt som stående trepanel med vertikale spiler, slik det også er å gjenfinne i eksisterende bygg O. Innslag av grønne vegger og solcellepanel anses enkelt integrert i løsningen, dette gir rom for variasjon uten at det blir rotete. Med dette søkes en ærlig nøkternhet som fremstår oppmerk­som på sine omgivelser og mulige synsvinkler.

Prosjektforslag i en begrenset plan- og designkonkurranse.

Prosjektstatus: Konkurranseprosjekt, ikke bygget.

>> Lukk

Hauger Skolevei 15
2020
AFK eiendom FKF
Bjørbekk & Lindheim as, Kaels studio as
Konkurranse
32.500 BTA Nybygg og ombygging